دستگاه حدیده کشی ما مدعی هستیم، کیفیت اتفاقی نیست

حدیده

روغن کاری در حین عملیات
بدون نیاز به فیدر جلو برنده
قابلیت جمع آوری سریع زائدهای فلزی
بدنه های مستحکم با رنگ استاتیک کوره ای
قابلیت تنظیم سرعت پیش روی با قدرت ثابت
قابلیت حدیده کشی طلا – نقره – برنج از قطر 5/0 میلی متر الی 5 میلی متر
دستگاه حدیده کشی